سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بتن سبک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق قورچیان – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
بابک احمدی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از چند سال گذشته، جایگزینی بخشی از سنگدانه های معمولی توسط سنگدانه های سبک وزن به عنوان راه حلی برای کنترل جمع-شدگی بتن مطرح شده است. سنگدانه های سبک وزن اشباع مانند منابع آب داخلی که رطوبت را تدریجاً به داخل خمیر سیمان آزاد می کنند، عمل می کنند. در واقع آنها رطوبت از دست رفته بتن را تأمین کرده و منجر به عمل آوری داخلی می شوند. همچنین، سنگدانه های سبک وزن با توجه به ریزساختار متخلخلی که دارند باعث کاهش فشار مویینگی در منافذ می شوند که این امر نقش مهمی را در کاهش جمع شدگی ایفا می کند. در این تحقیق از لیکا به عنوان سنگدانه سبک وزن متخلخل با نسبت های جایگزینی مختلف استفاده شده است. اندازه گیری جمع شدگی طبق استاندارد ASTM C 157 بر روی نمونه های ملات با نسبت های آب به سیمان ۳/۰ و ۴/۰ انجام گرفت. این نمونه ها ۴۳ روز در معرض خشک شدگی قرار داشتند. نتایج به دست آمده به طور آشکار نشان دهنده کاهش جمع شدگی می باشد.