سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بدرالسادات بازیار – دانشگاه آزاد اسلامی یزد
مریم باغبان الیادرانی اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی یزد
علیرضا دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

اختلال شخصیت مرزی با مشکلات شدیدی در روابط بین فردی و عملکرد احساسی مشخص می شود. نظریه های BPD نشان می دهد که افراد مبتلا به BPD ،؛ حساسیت احساس تشدید یافته افزیاش واکنش استرس و مشکلاتی دردرک مقاصد دیگران دارند. در این مقاله، واکنش پذیری استرس در BPD وتداخلش با شتاخت اجتماعی را بررسی کردیم و بررسی کردیم که آیا تفاوت های خا صی برای BPD وجود دارد یا به طور کلی ذاتی اختلالات شخصایتی است.روش مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از ۲۲ بیمار مبتلا به BPD 22 بیمار با اختلال شخصیتی ، C خوشه ای CPD و ۲۲ فرد سالم باشتاخت احساسی مربوط به صورت و ارزیابی اجتماعی قبل و بعد از القای استرس بر مبنای تست ازماینده ی استرس اجتماعی TSST را بررسی کردیم.نتایج نشان می دهد که استرس احساسات منفی فردی درگروه BPD را تا حد زیادی نسبت به سایر گروه ها افزایش داد درحالیکه واکنشهای روانشناسی کم شد القای استرس به طرزمهمی ارزیابی های منفی در مورد سایرین را افزایش داد اما به طرز شگفت آوری مانند گروه کنترل سالم درگروه های BPD و CPD مشابه بود. همچنین عملکرد شناخت احساسی مربوط به صورت پس از استرس نسبت به قبل از استرس بیشتر بود اما تفاوت های گروهی چندانی مشاهده نشد.این نتایج نشاان می دهد که واکنش پذیری روانشناسی در BPD همراد باکاهش واکنشهای روانشناختی به استرس روانشناختی افزایش یافت و اینکه استرس برشناخت اجتماعی ماننددیگران تاحدی درافراد مبتلا به BPD اثر میگذارد