سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن جهانبازی گوجانی – مربی پژوهش و دانشجوی دوره دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سیدمحمد حسینی نصر – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
سعیده اسکندری – دانشجوی دوره دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
حامد نقوی – دانشجوی دوره دکتری جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده:

تنش های محیطی از جمله شوری که نتیجه تغییر کاربری های زمین می باشد باعث تغییر و دگرگونی در پوشش گیاهی یک منطقه می گردد، این تنش ها در طول زمان باعث حذف ویا سازگاری تدریجی گونههای گیاهی با شرایط مناطق مختلف آب و هوائی می شوند، بررسی عکس العمل گیاهان نسبت به شوری از جمله طرحهای تحقیقاتی است که می تواند نسبت به معرفی گیاهان برای شرایط سخت محیطی کمک نماید. در این تحقیق پس از تهیه محیط کاشتL2 بذور تیمار شده این گونه در محیط کشتی که غلظت یونهای،Ca++ ،K+ ،Na+ترکیب K+ و Na+ تا میزان ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیمول افزایش داده شده بود قرار گرفتند و تأثیر این افزایش غلظت، بر روی بذور با بررسی جوانه زنی در دوره ۵۶ روزه و همچنین شاخص های جوانه زنی شامل سرعت جوانه زنی، میانگین جوانه زنی روزانه و غیره مورد ارزیابی و با تیمار شاهد مورد مقایسه قرار گرفت .آنالیز آماری در قابل طرح فاکتوریل در محیطSAS به اجرا درآمد. پس از تشخیص معنیداری تیمارها، نسبت به اجرا آزمون میانگینها به روشLSD در سطح آماری ۱ درصد اقدام شد. نتایج نشان داد که اثر غلظت نمک بر روی شاخصهای جوانه زنی این گونه معنی دار شده است بطوریکهمیزان این پارامترها در تیمار شاهد به مقدار قابل توجه بیشتر از سایر غلظت های شوری بود و با افزایش شوری ضمن کاهش جوانه زنی کلیه شاخص های ذکر شده نیز کاهش می یابد، از میان نمک های مورد بررسی عکس العمل این گیاه نسبت به ترکیب K+ و Na+ منفی بود بطوریکه حتی در غلظت ۱۰۰ میلی مول این نمک هم جوانه زنی مشاهده نگردید. همچنین اثر نوع نمک بر ضریب جوانه زنی، سرعت جوانه زنی معنی دار و در مقابل اثر این تیمارها بر جوانه زنی نهائی معنی دار نشده است