سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فر
حسین آرویی – استادیار و دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
علی تهرانی فر – استادیار و دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
وحید جهانبخش – مربی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه آثار سوء مصرف قارچ کش ها و سموم شیمیایی ثابت شده است و به همین خاطر اخیرا مطالعات زیادی روی خواص ضد میکروبی گیاهان دارویی و معطر صورت گرفته است. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط درون شیشه ای و ۶۰۰ و ۸۰۰ میکرولیتر بر لیتر) بود. ،۴۰۰ ،۲۰۰ ، زیوه اجرا شد. تیمارها شامل اسانس دارچین با پنج غلظت مختلف اسانس ( ۰ نتایج آزمایش درون شیشه ای نشان داد که اسانس دارچین با غلظت های ۶۰۰ و ۸۰۰ میکرولیتر بر لیتر بهترین تیمار بودند که به طور کامل از رشد قارچ کپک خاکستری جلوگیری کردند. نتایج آزمایش روی میوه نشان داد که میوه های تیمار شده با غلظت های مختلف اسانس ها نسبت به تیمار شاهد دارای ماندگاری بالا، آسکوربیک اسید، اسیدیته قابل تیتر، آنتوسیانین و میزان مواد جامد محلول بیشتر و پوسیدگی، کاهش وزن و اسیدیته کمتری داشتند. اسانس دارچین بدلیل داشتن خاصیت قارچکشی بالا می تواند جایگزین قارچکش های مصنوعی در کنترل بیماری های قارچی بر روی محصولات کشاورزی شود.