سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمد رضا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ارقام و تراکم های مختلف ذرت بر روی جمعیت علف های هرز ذرت در منطقه فسا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار صورت گرفت. ارقام ذرت شامل چهار رقم هیبرید ( ۷۰۴ و ۶۶۶ و زولا وکردونا) با ۳ تراکم مختلف ۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار بود. نتایج نشان داد که تراکم ۷۵ هزار بوته دارای بیشترین تراکم علف هرز بود و تراکم ۹۵ هزار بوته در رقم ۷۰۴ کمترین تراکم علف هرز را داشت که با همین تراکم در سایر ارقام اختلاف آماری معنی داری نداشت. همچنین تراکم ۷۵ هزار بو ه تدر تمام ارقام بیشترین وزن خشک علف هرز را داشت و بین دو تراکم ۸۵ و ۹۵ هزار بوته اختلاف آماری معنی داری در سایر ارقام به چشم نخورد . دو رقم کردونا و ۷۰۴ عملکردهای بهتری نسبت به ارقام دیگر از خود نشان دادند و دو رقم زولا و ۶۶۶ اختلاف آماری معنی داری را از خود نشان ندادند. در نهایت رقم کردونا به همراه تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار بهترین عملکرد و بیشترین کنترل را بر روی تجمع عل فهای هرز از خود نشان دادند.