سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد گیلانی پور – عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
حکید آریا – دانشآموخته کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم منابع طبیعی و کشاور

چکیده:

لازمه تداوم پیشرفت و گسترش اقتصادی، ایجاد یک جامعه سالم و سازنده است و این در صورتی امکانپذیر است که بین برنامههای اقتصادی و رفاهی جامعه هماهنگی برقرار باشد. یکی از گامهای مهمی که در جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی در کشور در سال ۱۳۹۰ انجام شده است اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها میباشد. لذا در این تحقیق تاثیر اجرای این طرح بر میزان ارزش تفرجی پارک جنگلی رویان بررسی شده است. برآورد ارزش تفرجی پارک با استفاده از روش هزینه سفر در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شده است. نتایج نشان داد که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها تعداد مراجعه کنندگان به پارک ۱۴ درصد کاهش و ارزش تفرجی پارک ۱۸ درصد افزایش یافته است.