سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی چاری – دانشجوی دکتری سازه
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران
علی دوستی – دانشجوی دکتری سازه در دانشگاه تهران

چکیده:

جذب آب بتن، به عنوان یکی از معیارهایی شناخته م یشود که بیانگر نفوذپذیری بتن به عنوان عامل تأثیرگذار در دوام آن است. از طرفی شکل و ابعاد نمونه های تهیه شده به صورت مغزه های بتنی از سازه های موجود و همچنین آزمونه های تهیه شده در آزمایشگاه ممکن است متفاوت باشند؛ هرچند طبق استانداردهای موجود خصوصاً ۱۲۲BS 1182:Part آزمونه بتن باید دارای شکل و ابعاد مشخص باشد. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی عددی به روش اجزاء محدود، تأثیر ابعاد و شکل آزمونه ها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص بررسی و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج مدلسازی نشان داده است که رابطه مناسبی برای بیان اثر تبدیل شکل و ابعاد آزمونه ها در آزمایش جذب آب قابل ارائه است