سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن محمدنوربخش لنگرودی – شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان- معاون مالی وپشتیبانی
مهران ذره بین مقدم – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان – کارشناس سازماندهی وبهبود روش ها

چکیده:

نیروی انسانی بعنوان منابعی بادوام، غیرقابل معامله وچیزی که نمی توان نسخه کامل و دومی از آن تهیه کرد، رمز مزیت رقابتی و موفقیت سازمان ها و شرکت ها است. امروزه شرکت ها به شکل روزافزونی منابع خود رابه آنچه که برند شرکت لقب گرفته اختصاص میدهند که به معنای مجموعه ای از ارتباطات متمایز ایجاد شده توسط کارمندان با نام شرکت می باشد. این بحث مطرح است همانطور که برند در زمینه معمول خود یعنی بر مشتریان تأثیر می گذارد، نقش و تأثیر مشابه ای هم روی کارکنان یک شرکت یا سازمان دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نقش ابعاد شخصیت برند شرکت توزی عنیروی برق استان گیلان بر تمایز استنباط شده، وفاداری، رضایتمندی، و وابستگی کارکنان می باشد . یک مقیاس چند بعدی شخصیت برند شرکت برای سنجش روابط برند شرکت با استفاده از مدلسازی معادلاتساختاری(SEM)برای شناسایی ابعاد تأثیرگذار بر این چهار پیامد مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان دادند که شخصیت برند شرکت با وفاداری، رضایتمندی، وابستگی، و تمایز استنباط شده کارکنان همبستگی معناداری دارد. همچنین مشخص گردید که رضایتمندی توسط دلپذیربودن، وابستگی توسط ترکیب دلپذیربودن و بی باک بودن، تمایز استنباط شده از طریق ترکیب دلپذیربودن و بی باک بودن، و وفاداری هم از طریق تعداد بیشتر سالهای حضور در شرکت قابل پیش بینی می باشد