سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته گلپرور – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مشاور باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه

چکیده:

اصطلاح مدیریت کلاس شامل تمام مسائلی است که معلمان به منظور فراهم کردن شرایط یادگیری هر چه بهتر باید در کلاس های خود بر آنها فائق آیند. بر اساس یافته های پژوهشی، اهمیت مدیریت کلاس از این نظر که سازماندهی و مدیریت مسائل کلاسی بطور مستقیم با یادگیری و فعالیت دانش آموزان رابطه دارد، حائز اهمیت است. بطوریکه هر اندازه مدیریت کلاسی از سوی معلمان موفقیت آمیز تر اجرا شود تأثیر مثبت تری نیز در فرآیند یاددهی و یادگیری کلاس خواهد داشت. اثر بخشی مدیریت مسائل کلاسی نه تنها در رفتار یادگیری دانش آموزان، بلکه در همه رفتارهای کلاسی آنان آشکار است. اوینلوی، ۲۰۱۰ در مقاله خود اشاره می کند که بیشتر شکایت های دانش آموزان از فعالیتهای معلمان در مدارس مربوط به مسئله مدیریت کلاس می باشد. از سوی دیگر اهمیت کفایت در مدیریت کلاس تنها به دانش آموزان و رضایت آنان ختم نمی شود، بلکه موضوع مهم دیگر در این رابطه رضایت شغلی معلمان می باشد. میزان رضایت هر فرد از شغلش با میزان کفایت و کارایی او در شغلش ارتباط دارد. در مدیریت منابع انسانی رضایت شغلی به عنوان یکی از شاخص های کیفیت زندگی می باشد و ارتباط آن با عملکرد در شغل بارها به تأیید پژوهش های مختلف رسیده است. ونگ و روزماری به نقل از اوینلوی، ۲۰۱۰ مدیریت کلاس را به عنوان فرآیندی تعریف می کنند که در آن معلمان سازماندهی مکان، زمان و ابزارها را از یکسو از سوی دیگر توجه و پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان را مد نظر قرار می دهند تا بتوانند شرایط مفیدی را برای یادگیری فراهم کنند.