سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدداود محمد ی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا، گروه زمین شناسی، همدان
محمدرضا نیکودل – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه زمین شناسی، تهران
اعظم گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

چکیده:

از نظر زمین شناسی مهندسی خاکهای آلی در رده خاکهای مسئلهدار قرار میگیرند که به دلیل حضور مواد آلی در آنها، مشکلات عدیدهای را در اغلب پروژهها ایجاد می کنند. از جمله این مشکلات میتوان به ظرفیت باربری پایین، نشست زیاد در محل شالوده سازهها، تورم و غیره اشاره کرد که در صورت حضور این خاکها در محل پروژهها باید آنها را بهسازی و تقویت نمود. با توجه به تراکمپذیری پایین خاکهای آلی دراین تحقیق تأثیر افزودن آهک زنده و دوره عمل آوری روی وزن واحد حجم خشک حداکثر و رطوبت بهینه خاک آلی جنگل شهید زارع ساری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که افزودن آهک زنده خواص تراکمی خاک آلی را تغییر می دهد و آن را تراکم پذیرتر می سازد. در این راستا با افزایش مقدار آهک زنده ودوره عمل آوری، وزن واحد حجم خشک حداکثر خاک مورد مطالعه کاهش و رطوبت بهینه آن افزایش می یابد.