سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

قربانعلی آقااحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ناهید رضایی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
مریم خاکپور – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
کتایون خواجوی – کارشناسی ارشد رشته ادبیات

چکیده:

برای بررسی تأثیر آموزش های پیش دبستانی بر رشد مهارت های شفاهی زبان فارسی دانش آموزان آذری زبان در پایه اول از بین ۴۵۰ نفر جامعه آماری دانش آموزان آذری زبان در پایه اول از بین ۴۵۰ نفر جامعه آماری دانش آموزان پایه اول ابتدایی منطقه هیر واقع در استان اردبیل تعداد ۶۰ دانش آموز (شامل ۳۰ نفر کودک که پیش دبستانی را گذرانده اند و ۳۰ نفر کودک که این دوران را نگذرانده اند) به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب و همتاسازی شدند. با به کارگیری آزمون رشد زبان، مهارت های صحبت کودکان ، سازماندهی کردن، گوش کردن، معناشناسی، نحو و واج شناسی، در این دو گروه از دانش آموزان پایه اول ابتدایی مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون t و آزمون U میانگین گروه ها از نظر هر یک از مهارتهای مورد مطالعه با هم مقایسه شد. و نمرات خام، نمرات استاندارد و مرکب آزمودنیها به همراه جداول آنها ثبت و تحلیل شد. یافته های این مطالعه نشان داد که مهارت های شفاهی زبان فارسی در دانش آموزان پیش دبستانی گذرانده در حد متوسط و قابل قبولی رشد یافته است. در حالی که در مورد دانش آموزان پیش دبستانی نگذرانده . چنین نیست از لاحظ بهره های مرکب و تمام خرده آزمون ها به غیر از تمایزگذاری کلمه تفاوت آماری معن اداری بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده گردید؛ لذا با توجه به اهمیت و ضرورت دوره پیش دبستانی و با استناد به یافته های پژوهش حاضر لازم است این دوره برای تمامی ک ودکان مناطق دوزبانه به ویژه مناطق آذری زبان به اجرا گذاشته شود.