سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین روح الهی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
طیبه پایندان – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر اخلاقی شدن و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز می باشد. جامعه آماری این مطالعه از تمام دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اهواز، در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ ، تشکیل شده است. از این جامعه آماری نمونه ای به حجم ۹۰ نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای گروه گواه و ۹۰ نفر نیز به عنوان گروه آزمایش، از بین مدارس تحت آموزش مهارتهای زندگی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه مسئولیتپذیری ادراکشده برای سنجش اخلاقی شدن و از معدل آخرین ترم تحصیلی برای سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. همچنین، برای تحلیل داده ها از روش مانکوا استفاده شد. نتایج تحلیل مانکوا نشان داد که: (الف) آموزش مهارتهای زندگی بر اخلاقی شدن دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تأثیر مثبت دارد و (ب) آموزش مهارتهای زندگی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تأثیر مثبت دارد.