سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شمشیری سیجاوندی –

چکیده:

این پژوهش با هدف تأثیر آموزش آگاهی های تربیتی بر گرایش دانش آموزان پایه ششم به نماز از طریقروش پژوهش شبه آزمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری دانش آموزان پسر پایه ششم شهرستان خواف در سال تحصیلی ۹۴-۹۳بوده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد ۶۰ نفر از دانش آموز از بین آنان انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه ۳۰ نفر) گمارده شدند. گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز صورت گرفته است. در این پژوهش پایایی پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نمازبا استفاده از آلفای کرانباخ ۰/۶۵ گزارش شد. از تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تأثیر آموزش آگاهی های تربیتی های بر گرایش دانش آموزان پایه ششم به نماز معنادار است.