سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژدم – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

آفتاب دهی با استفاده از ورقه های پلی اتیلن شفاف ۵۰ میکرونی برای مدت زمان های ۴۲،۳۲،۲۲،۱۰،۳ در ۴۲ روز درگلخانه جهت علف های هرز یکساله تابستانه شامل تاج خروس، گالین سوگا وعلفهای هرز زمستانه یکساله یونجه عربی وگندمک وساقه درآغوش وکرنوپوس رشد یافته درخاک که برای ۴۲ روز آفتابدهی شده بود به طورمعنی داری کمتر ازجمعیت علفهای هرز درخاکهای مربوط به کرت های شاهد بود. همچنین آفتابدهی با نایلون شفاف وسیاه، تراکم وزیست توده علف های هرز درتیمار آفتابدهی بانایلون شفاف بطور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافت بطوریکه کمترین زیست توده علفهای هرزدرکرت های آفتابدهی شده بانایلون شفاف مشاهده شد.کاهش درصدجوانه زنی درآفتابدهی خاک مرطوب درهمه تیمارهای آفتابدهی بیشتراز خاک خشک بود و با افزایش مدت آفتابدهی این کاهش بیشتر می شد. درمجموع آفتابدهی باخاک مرطوب به مدت ۶هفته بهترین تیماربرای کنترل علف های هرز سلمه تره، خرفه، تاج خروس وخردل وحشی بود وبعداز شاهد ۲هفته آفتابدهی در خاک خشک بدترین تیمارکنترل علف هرز بود.