سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی واردی کولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آیدین پارساخو – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تاثیر آشفتگیهای طبیعی و مصنوعی بر مشخصههای رویشی درختان هنوز برای ما شناخته شده نیست. هدف ازاین مطالعه بررسی تأثیر منطقه جنگلکاری شده و جاده به عنوان تخریب مصنوعی و همچنین منطقه لغزشی_رانشی به عنوان تخریب طبیعی بر مشخصههای رشد ارتفاعی، قطری، تعداد و حجم در هکتار و مقایسه آنها با جنگل طبیعی بود. بدین منظور و به طور کلی ۶۵ پلات از منطقه لغزشی-رانشی، جنگلکاری، جنگل طبیعی و تودههای اطراف جاده برداشت شد. ابعاد پلاتها در مناطق لغزشی_ رانشی و جنگلکاری۱۵×۱۵ متر، در جنگل طبیعی ۱۰×۱۰ متر و درتوده های اطراف جاده از ترانسکت های ۲۰×۱۰۰ متر استفاده شد نتایج نشان داد که از لحاظ میانگین ارتفاعی منطقه لغزشی-رانشی، با متوسط حدود ۲۱ متر بیشترین مقدار را در بین مناطق مختلف به خود اختصاص داده است. منطقه لغزشی-رانشی از لحاظ میانگین قطر هم با حدود ۴۴ سانتیمتر، بالاتر از سایر مناطق قرار دارد. از جنبه تعداد در هکتار نیز تودههای اطراف جاده، دارای اختلاف فاحش و معنی داری با سایر مناطق می باشد. تودههای اطراف جاده همانند متغیر تعداد در هکتار، از لحاظ حجم در هکتار نیز با سایر مناطق اختلاف معنی داری دارد. رگرسیون و همبستگی بین قطر و تعداد در مناطق مختلف مورد محاسبه قرار گرفت که جنگل طبیعی بیشترین همبستگی و منطقه جنگلکاری شده کمترین مقدار همبستگی بین قطر و تعداد را نشان می- دهند.