سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله خانی – استادیار دانشگاه اصفهان
سیده آمنه میرباقری رودباری – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

در این پژوهش، انگیزه های اجباری و اختیاری افشاء در سطح صورت های مالی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل ۹۸ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی انتخاب شده اند. دوره پژوهش، سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰، یعنی به ترتیب، یک سال قبل و یک سال بعد از الزام به رعایت دستورالعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی و به عنوان معیار تعیین آستانه اهمیت انتخاب شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر متغیرهای افشاء بجز حجم سرمایه تأمین شده توسط شرکت، شامل آستانه اهمیت، ضریب حساسیت سود، هزینه مالکانه، بر روی افشای در سطح صورت های مالی می باشد.