سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی نورحسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمدنقی صفرزاده ویشکائی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سید مصطفی صادقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر آزمون سرما و اندازه بذر بر درصد جوانهزنی بذور تولید شده در مناطق عمده تولید بادام زمینی در گیلان، تودههای از بذرهای بادام زمینی تولید شده در مناطق نقرهده و امشل واقع در شهرستان آستانه اشرفیه تهیه شد. جهت انجام آزمون جوانهزنی استاندارد و آزمون سرما، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به اجرا درآمد. عامل اول منطقه در دو سطح (نقرهده و امشل)، عامل دوم نوع آزمون در دو سطح (آزمون جوانهزنی استاندارد و آزمون سرما) و عامل سوم اندازه بذر در سه سطح (بیشتر ۰ گرم) بودند. نتایج نشان داد که بین بذور تهیه شده از مناطق نقرهده و امشل از لحاظ / ۰ گرم و ۱ گرم و کمتر از ۸ / از ۱ گرم، بین ۸ درصد جوانهزنی عادی تفاوت آماری معنیداری وجود داشت. از این لحاظ تفاوت آماری بین آزمون جوانهزنی استاندارد و آزمون سرما بدست آمد. همچنین اثر متقابل نوع آزمون و نمونههای تهیه شده از دو منطقه بر درصد جوانهزنی عادی معنیدار بود که بیشترین میانگین درصد جوانهزنی عادی متعلق به بذرهای تهیه شده از روستای امشل در آزمون جوانهزنی استاندارد (p<0/01) %85/83 ) و کمترین میانگین درصد جوانهزنی عادی مربوط به بذرهای تولید شده در روستای نقرهده در شرایط آزمون سرما ) %۲۱/۵۰ ) بود. )