سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه عالی نژادیان – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه
احمد کریمی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
زهرا غلامی – مدیر تصفیهخانه فاضلاب شهری شهرکرد و دانشجوی ارشد شیمی آلی دانشکده عل
جهانگرد محمدی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک که با کمبوود آب روبوروهستند مهم میباشد. از طرفی کاربرد فاضلاب شهری در کشاورزی بسته به خصوصیات آن میتواند مفیود یوا زیوان آورباشد. بنابراین کیفیت فاضلاب با توجه به تأثیر آن بر خاک، گیاه، دام و انسان ارزیابی میشود. این تحقیق بصوورت یوک طرح آماری کرتهای خرد شده بر پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و دو سطح تیمار آبی )پساب فاضلاب شوهری و آب چاه( و سطوح مختلف کاربرد آب، پساب و نسبتهای اخوتلا آب و پسواب ) ۴۰، ۶۰ و ۸۰ ، ۱۰۰ و ۱۲% نیاز ابی محاسبه شده بر اساس تخلیه رطوبتی خاک( در کرتهای زیر کشت ذرت به ابعاد ۵×۳/۷۵ متر در مزرعه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد اجرا شد. با گذشت ۲ ماه پس از آبیاری با آب چاه و ۳ هفته پس از اعمال تیمارهوا ) ۱۱ هفته پس از کشت( برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خواک شوامل وزن مخصووظ ظواهری، تخلخول، واکونش خواک و هدایت الکتریکی در عمق ۴ تا ۳۴ سانتیمتری خاک اندازهگیری و محاسبه گردید. تجزیوه و تحلیل هوا نشان داد کهپساب فاضلاب شهری شهرکرد باعث افزایش هدایت الکتریکی، وزن مخصوظ ظاهری خواک و کواهش تخ لخول و پ – هاش خاک گردید که این کاهش تخلخل میتواند بدلیل وجود کلوئیدهای آلی پساب و مسدود شدن منافذ خاک باشد