سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه زابل
احمد قنبری –
مهدی دهمرده –
عیسی خمری –

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری با فاضلاب شهری و مصرف کودهای آلی و شیمیایی روی گیاه دارویی اسفرزه آزمایشی در سال زراعی ٩٠-١٣٨٩ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا در آمد. طرح آزمایشی مورد استفاده کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار بود. تیمارهای آبیاری شامل آب معمولی، ۵٠ درصد آب معمولی +۵٠ درصد پساب شهری، آبیاری کامل با پساب در کرت های اصلی و تیمارهای کودی شامل: شاهد، ۲۰ تن کود دامی + ۲۰ تن لجن در هکتار، ۲۰ تن کمپوست + ۲۰ تن لجن در هکتار ، کود شیمیایی کامل در کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که کلیه صفات مورد آزمایش به جز ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله تحت تأثیر تیمارهای آبیاری و کوددهی قرار گرفتند. تیمار مخلوط آبیاری با پساب و آب معمولی و مخلوط کود دامی و لجن برتری خود را نسبت به سایر تیمارها نشان دادند.