سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد معاونت آبخیزداری، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
ناصر صنوبر – کارشناس خبره معاونت آبخیزداری، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

خاک و آب بعنوان بستر تولید و عامل تولید، مقبولیت عام و خدشه ناپذیری در کلیه جوامع پیشرفته و در حال توسعه پیدا نموده است . اما نحوه استفاده مناسب و اعمال مدیریت صحیح بر این منابع، در همه جای جهان یکسان نیست و در برخی از کشورها، خواه بدلیل طبیعی و خواه بدلیل انسانی، در شرایط بحرانی بسر می برند . فرسایش خاک و تخریب آبخیزها یکی از معضلات مهم اقتصادی و اجتماعی کشورها بویژه آنهایی که اکوسیستم شکننده و حساس بیابانی و یا کوهستانی دارند، میباشد . با توجه به زیانهای بسیار ناشی از فرسایش خاک و جریان سیلابهای ویرانگر غیرطبیعی ناشی از تخریب آبخیزها، که آثار منفی زیادی بجاری می گذارد، بخوبی روشن است که آبخیزداری بعنوان روشی جهت حفاظت آب و خاک میتواند یکی از راه حلهای مناسب برای این مسائل باشد . روند روزافزون تخریب منابع آب و خاک، کاهش سطح جنگلها و مراتع، آلودگی محیط زیست، از بین رفتن پوشش گیاهی، افزایش جمعیت و … خسارات شدیدی به مناطق وارد نموده است که میتواند اهمیت موضوع آبخیزداری را در این امر بعنوان » آبخیزداری تولید همراه حفاظت را خاطر نشان ساز د «. مقاله حاضر به بحث در رابطه با موضوع آبخیزداری، اهمیت این موضوع، استراتژی ها، ویژگیهای کاربردی، نحوه اعمال مدیریت بر حوزه های آبخیز، منافع آن و … خواهد پرداخت