سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرحناز ریکی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینیدانشگاه آزاد زاهدان
حسین جناآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینیدانشگاه آزاد زاهدان

چکیده:

هدفاز پژوهش حاضر تأثیر گذاری اسنادهای علی وسبک های مقابله ای در سلامت روان دانش آموزان دختر وپسردوره ی اول متوسطه بود.جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره ی اول متوسطه که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ در شهرستان زابل مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل داده اند.در راستای رسیدن به هدف فوق ۳۷۰ نفر از دانش آموزان دوره ی اول متوسطه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های اسناد علی ASQ (سلیگمن و همکاران ۱۹۸۳ )، پرسشنامه سبک مقابله ای ACS ( فرایدنبرگولوییس ۱۹۹۳ )، پرسشنامه سلامت روان GHQ (گلد برگ )بر روی آنان اجرا گردید .تجزیه وتحلیل آماری داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش گام به گام )و نرم افزار spss بدست آمد.