سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید محمد بنی جمالی – پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
اصغر حسینی نیا – ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی(محلات)

چکیده:

داوودی از جمله گل های مهم شاخه بریده جهان و ایران می باشد. شته ها یکی از مهمترین آفات گل داوودی در جهان بوده و در کشور ما شته جالیز Aphis gossypii Glover دارای بیشترین پراکنش می باشد. به منظور بررسی رابطه بین نیتروژن گیاه با جمعیت شته های داوودی و همچنین خصوصیات کمی و کیفی گل طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و پنج تیمار نیتروژن ۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع نیترات آمونیوم با پنج تیمار اضافی به اجرا گذاشته شد. کود اوره فرم آلدئید و اوره با پوشش گوگردی به صورت یکجا قبل از کاشت قلمه های داوودی و کود نیترات آمونیوم در چهار مرحله شامل یک چهارم قبل از کاشت و سه مرحله به صورت سرک بعد از کاشت قلمه ریشه دار به فواصل پانزده روز یکبار مورد استفاده قرار گرفت. جمعیت شته بعد از هر بار کود سرک شمارش شد. نتایج نشان داد تعداد شته در برگ با نیتروژن در گیاه دارای همبستگی (۶۴%=r) معنی دار در سطح یک درصد بود. بالاترین میزان افزایش تعداد شته در برگ در تیمار N300 به میزان ۷/۱۴ برابر و کمترین آن در تیمار N400 به میزان ۳/۴۲ برابر شاهد (N0) مشاهده شد بالاترین قطر غنچه و گل، وزن تر و خشک بوته و نمره کیفی گل از تیمار N400 حاصل شد. بیشترین میزان تعداد گل در بوته، شاخص کلروفیل و مقدار آهن، روی ، مس و بر درگیاه از تیمار اضافی SCU2 (200کیلوگرم نیتروژن خالص درهکتار ازمنبع اوره با پوشش گوگردی وارداتی (۳۲% نیتروژن) به دست آمد.