سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی زیدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبر ضیائی موید – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تعدادی آزمایش کشش داغ در چهار دمای oC 800، oC 850، oC900 ، oC 950 (منطقه دو فازی -) انجام شد، که در این نوع آزمایش ها ابتدا نمونه ها با سرعت کرنش اولیه S-14-10×۳۳/۸ کشیده شده و سپس سرعت کرنش در حین انجام آزمایش ها (در کرنش های حقیقی ثابت) به سرعت کرنش S-13-10×۱۷/۴ تغییرداده شد. از روی بخش پله ای این نوع نمودارها، نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ کرنش(m) محاسبه گردید. مقادیرتغییرات نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ کرنش با ساختار ثابت بر حسب کرنش رسم شد. با توجه به این نمودار می توان نتیجه گرفت که وابستگی نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ کرنش به کرنش در این آلیاژ، در دماهای oC800 و oC950 نسبت به دماهای oC850 و oC900 کمتر است و با افزایش کرنش، تفاوت m در این دو گروه دمایی بیشتر می شود. همچنین می توان گفت که کرنش با نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ کرنش رابطه لگاریتمی دارد و به نظر می رسد در کرنش های بالاتر نمای حساسیت تنش سیلان به نرخ کرنش به سمت مقدار ثابتی میل می کند.