سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نفیسه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه
پیمان حسیبی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ش
حبیب اله روشنفکر –
موسی مسکرباشی –

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر تنش شوری بر خصوصیات رشد، تنفس، تبادلات گازی و فتوسنتز در سه ژنوتیپ چغندرقند (۱۳۰۳۰، ۲۲۳۹۳ و IC) صورت گرفت. آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸، در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. گیاهان ۳۵ روز پس از کاشت به مدت هشت هفته تحت سه سطح شوری شامل شاهد (صفر)، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم (NaCl) قرار گرفتند. تنش شوری ماده خشک اندام هوایی و ریشه را کاهش داد. با افزایش شوری میزان فتوسنتز (اسمیلاسیون دی اکسید کربن)، هدایت روزنه ای و سرعت تعرق برگ ها کاهش و میزان تنفس، دمای برگ و عدد SPAD افزایش نشان دادند. بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI)، در غلظت ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم، ژنوتیپ های ۱۳۰۳۰ و ۲۲۳۹۳ نیمه متحمل و IC حساس شناخته شدند. نتایج نشان داد که وزن خشک ریشه، می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت غربال ارقام مقاوم به شوری مورد استفاده قرار گیرد