سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حجت اله رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی – استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه تبریز

چکیده:

سمیت بور یکی از مهمترین اختلالاتی است که میتواند رشد گیاه را در خاکهای نواحی خشک و نیمهخشک محدود سازد. تجمع بور معمولاً در لایههای عمیقتر خاک به علت آبشویی آن اتفاق میافتد و اصلاح خاک در این شرایط مشکل میباشد بنابراین، انتخاب محصولاتی با درجه تحمل بیشتر یک راهحل پیشنهادی بسیار عملی برای مسئله سمیت میباشد. بدین منظور و جهت ارزیابی تأثیر بور بر خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش سطح بور (۵۰ و ۴۰ و ۳۰ و ۲۰ و ۱۰ و ۰/۲ mg/L) همراه با چهار تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که با افزایش سطوح بور در آب آبیاری کارایی فتوسنتز (Fv/Fm) کاهش یافت که این کاهش در سطوح (۵۰ و ۴۰ mg/L) در مقایسه با شاهد معنیدار بود. افزایش سطوح بور همچنین باعث کاهش معنیداری در وزن تر و خشک در مقایسه با شاهد گردید. علائم ظاهری سمیت بور در تیمارهای (۳۰ و ۵۰ و ۴۰ mg/L) مشاهده گردید.