سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدعلی میرابراهیمی – دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهی
سیده ندا حبیب زاده – کارشنا سی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مظاهر زمانی – کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

هدف در این تحقیق این بوده که مناسب ترین ساختارهای سازمانی که می توانند در بکارگیری شیوه های توزیع دانش موثر باشند را تعیین نموده و همچنین به مشخص نمودن رابطه هر یک از شیوه های توزیع دانشبا پنج نوع ساختار به زعم مینتزبرگ اقدام نماییم.دلایل منطقی انجام این تحقیق بدین ترتیب است که اگرکارمندان بتوانند راحت تر باهم تماس داشته باشند و تعامل لفظی بین آنها وجود داشته باشد باعث می شوداشتراک دانش در داخل سازمانها کارآمدتر شود که خود نیازمند ساختار سازمانی مناسب برای تحقق این هدف می باشد.یک ارتباط مثبت بین ساختارسازمانی یا به عبارتی ابعاد ساختار و ارتباط رودررو درشبکه های اجتماعیکه از طریق سه شیوه توزیع دانش از جمله گروه های حل مسئله ، تیمها ،جلسات مدیران ارشد و مدیران میانی باکارمندان اداره می شدند،پیدا شدکه درنتیجه تشکیل جلسات مشترک بین کارکنان با مدیران ارشدو یا مدیران میانی بیشترین رابطه را با ساختار بوروکراسی (ماشینی و حرفه ای) و تشکیل گروه های حل مسئله با ساختارهای غیر بوروکراسی (ساختارهای ساده ، ادهوکراسی ، ماتریسی و پروژه ای) بیشترین رابطه رانشان داده است