سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید فیروزآبادی – مدرس -دانشگاه جامع علمی کاربردی کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر اثر تیمارهای مختلف کودی برروی عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کمی و کیفی اسفرزه پسیلیوم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان انجام گرفت. در این تحقیق سه سطح کود شیمیایی بعنوان تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی، سه سطح کود دامی به عنوان تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک، سه سطح تلفیق کود دامی وشیمیایی و سه سطح تلفیق کود شیمیایی و کود بیولوژیکی فسفاته بارور- ۲ ، بعنوان تیمارهای حاصلخیزی تلفیقی، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی بر روی تمامی صفات مورد مطالعه بجز شاخص برداشت و طول سنبله در سطح یک درصد معنی دار بود. با افزایش سطح کودی در تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی، تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک و تلفیقی ارگانیک با شیمیایی عملکرد دانه و وزن ماده خشک و با افزایش سطوح کودی در تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک میزان درصد موسیلاژو عملکرد موسیلاژ در هکتارافزایش یافتند. در بین تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بیشترین عملکرد دانه و موسیلاژدر هکتار به ترتیب در مقادیر ۱۱۵۵ کیلو گرم در هکتار از تیمار N120P80 به همراه ۵ تن کود دامی در هکتار و ۱۹۵/۰۵ کیلوگرم در هکتار از تیمار ۳۰ تن کود دامی درهکتارحاصل شد. نتایج همچنین نشان داد که فاکتورتورم بذردر تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک و تلفیقی ارگانیک با کودهای شیمیایی بالاتر از بقیه تیمار هابود ودرصد موسیلاژ در تیمارهای حاصخیزی ارگانیک و تلفیقی کودهای شیمیایی با کود بیولوژیک نسبت به بقیه تیمارهای حاصلخیزی و شاهد در حد بالاتر بودند. بقیه صفات مانند وزن هزار دانه، تعداد سنبله در بوته، تعداد بذردر بوته، وزن ماده خشک نسبت به شاهد به طور معنی داری تحت تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک قرار گرفتند که در بین آنها تأثیر تیمار حاصلخیزی تلفیقی کودهای شیمیایی با ارگانیک نسبت به بقیه تیمارهای حاصلخیزی خاک بیشتر بود.