سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

افشین مهبد – کارشناس ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
مرتضی عراقی – استادیار دانشکده مهندسی – دانشگاه بیرجند

چکیده:

از جمله راهکارهای کاهش تراکم ترافیک، مدیریت تقاضای سفر در زمینه بهینه سازی الگوی روزانه سفرهای شهر تهران میباشد. یکی از روشهای مدیریت تقاضای سفر، مدیریت زمانی بر توزیع سفر میباشد. طرحهای مدیریت زمانی شامل راهکارهایی است که تمرکز اصلی آنها بر روی زمان فعالیتهای مختلف میباشد. طرحهای ساعتکاری فشرده، شناورسازی ساعات کار، تغییر در زمان شروع و پایان کار و… از جمله طرحهای مدیریت زمانی میباشند. شایان ذکر است که طرحهای مدیریت زمانی برای همه مشاغل مناسب نیستند و در مواردی که شخص شاغل باید در زمان و مکان خاصی، خدمتی را ارائه دهد، کاربرد ندارند. از دیگر نکات مهم در طرحهای مدیریت زمانی، توجه به پیوستگی مشاغلی که مشمول طرحهای مدیریت زمانی میشوند با سایر مشاغلِ مرتبط، میباشد. در این مقاله به بررسی یکی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر یعنی مدیریت زمانی شروع فعالیتها در شهر تهران پرداخته شد که در این راستا با استفاده از مطالعات تطبیقی در سایر کشورها، دو گزینه مطرح گردید. اثرسنجی ترافیکی گزینه های دوگانه به دو روش صورت پذیرفت؛ در روشاول از بانکهای اطلاعاتی مبدأ- مقصد تهران در ساعت اوج صبح و عصر استفاده گردید. در روشدوم، مدل برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در ساعت اوج صبح مورد استفاده قرار گرفت و درنهایت با بررسی و تحلیل نتایج دو روش، گزینه برتر پیشنهاد گردید.