سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سهیلا لاهیجانیان – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
لیلا برکتین – گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شوری یکی از تنشهای محیطی مهم است که سبب کاهش عملکرد بسیاری از گیاهان در مناطق مختلف دنیا میشود. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانهزنی بذورگوجه فرنگی رقم (PETOSEED CO., INC,USA) CH -EF آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در ۵ تیمار (۰ و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی مول بر لیتر کلرید سدیم) و ۴ تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار شوری به طور معنی داری باعث کاهش درصد جوانه زنی و افزایش متوسط زمان جوانه زنی گردیده است. اگر چه بین تیمارهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی مول بر لیتر تفاوت معنیداری از نظر درصد جوانهزنی دیده نشد اما در تیمار ۱۰۰ میلی مول بر لیتر کلرید سدیم جوانه زنی بیش از سایر تیمار ها کاهش یافت که به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد است. دربین تیمارهای اعمال شده، تیمار ۱۰۰ میلی مول بر لیتر متوسط زمان جوانهزنی را به طور معنیداری بیش از تیمارهای ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ میلی مول بر لیتر افزایش داده است. درصد بذور غیرنرمال با افزایش تنش شوری افزایش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده این رقم در مرحله جوانهزنی تا سطح ۷۵ میلی مول بر لیتر کلرید سدیم مقاومت نسبی به تنش شوری دارد.