سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حاجی محمدی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین(پیشوا
علی کاشانی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا ضرغامی – استادیار موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی.

چکیده:

به منظور بررسی تأثیرزمان آبیاری وسطوح مختلف نیتروژن و پیش تیمار بر عملکرد دانه وبرخی خصوصیات مرفولوژیکی آفتابگردان روغنی هیبرید آذرگل ، آزمایشی به صورت کرتهای دوبار خردشده(اسپلیت اسپلیت پلات) در قالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا ، به اجرا در آمد . تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از : سطوح کم آبیاری شامل :آبیاری کامل( ، (I1 عدم آبیاری از مرحله غنچه دهی تا گلدهی( I2 ) ، عدم آبیاری ازمرحله گلدهی تا پرشدن دانه( I3 ) ، عدم آبیاری از مرحله غنچه دهی تا پرشدن دانه( I4 ) ، در کرتهای اصلی و سطوح نیتروژن مصرفی شامل : ۹۰،۰ ، ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در کرتهای فرعی و سطوح پیش تیمار شامل : بدون پیش تیمار( Pt1 ) ، خیساندن بذور ۲۴ ساعت در آب مقطر( Pt2 ) ، خیساندن بذور ۶ ساعت در محلول مونو اتانول آمین( Pt3 ) ، در کرتهای فرعی فرعی قرار داده شدند .نتایج نشان داد در شرایط آبیاری کامل(بدون تنش) و ۱۸۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتارو بدون ÷یش تیمار بذر،حداکثر عملکرد بدست آمد ولی در شرایط تنش خشکی ،کاربرد مونواتانول آمین در تیمار I4Pt3 (عدم آبیاری از مرحله غنچه دهی تا پرشدن دانه و استفاده از پیش تیمار مونو اتانول آمین) در مقایسه با I4Pt1 (عدم آبیاری از مرحله غنچه دهی تا پرشدن دانه و بدون استفاده از پیش تیمار ) توانسته خسارت کاهش عملکرد بیولوژیک در نتیجه تنش خشکی را از ۲۱ / ۴۰ درصد به ۴۳ / ۷ درصد کاهش دهد