سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیده بندری خلف آباد – کارشناسی ارشدجغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

چکیده:

مدلهای گردش عمومی جو به دلیل بزرگ مقیاس بودن شبکه های محاسباتی آنها قادربه پیش بینی پارامترهایآب و هواشناسی درمقیاس نقطه ای نیستند دراین مقاله هدف تعیین میزان تغییراتدرعناصر دما و بارش درمنطقه خوزستان براساس خروجی های مدل GCM می باشد بدین منظور ابتدا داده های حاصل از مدلهای GCM از طریق مدل Lars-wg درسطح ناحیه ای ریزمقیاس شده و سپس با داده های مدل ECHO-G تحت سناریوی A1میزان تغییرات حاصله درعناصر دما و بارش درهشت ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان شامل آبادان اهواز بستان دزفول مسجدسلیمان امیدیه رامهرمز و صفی آباد بررسی گردید. نتایج حاصل حکاتی از توانایی بالای مدل درشبیه سازی داده های اقلیمی دارد دراین راستا نتایج سه پارامتر بارش دمای حداکثر و حداقل ماهانه نشان میدهدکه بیشترین افزایش دمای حداقل درایستگاه آبادان ۱۸/۸ دره سانتی گراد بیشترین کاهش دمای حداکثر درایستگاه بستان آباد ۱/۸- درجه سانتی گراد و بیشترین افزایش بارش درایستگاه رامهرمز با ۱/۰۳ میلیمتر دردوره آماری ۲۰۲۹-۲۰۱۰ بودها ست