سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین خاضع – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس

چکیده:

باتوجه به محدودیت منابع آبی درمناطق خشک ونیمه خشک وهمچنین رشدروزافزون جمعیت نیازبه توسعه اراضی کشاورزی وازآن مهمترافزایش بهره برداری ازاراضی موجود است.به منظوربررسی اثرزمانهای مختلف ترموپرایمینگ برروی کیفیت گیاهچه های تولیدشده درهنگام جوانه زنی درگیاه جوآزمایشی درسال ۱۳۹۰ بصورت طرح کاملاٌتصادفی باسه تکراردرآزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرقدس اجراگردید.عامل موردبررسی شامل زمانهای مختلف ترموپرایمینگ(شاهد، ۱۰ و ۲۰ دقیقه)ازطریق قراردادن بذوردرون آون بادمای ۷۵ درجه سانتی گرادبود.نتایج نشان دادکه ترموپرایمینگ بردرصد جوانه زنی،وزن خشک گیاهچه،بنیه گیاهچه اثرقابل توجه نداشته امانسبت ساقه چه به ریشه چه،اندازه ریشه چه وطول گیاهچه براثرترموپرایمینگ افزایش یافت.