سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین خاضع – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده:

درمحیط های طبیعی عوامل زنده(حشرات،باکتری ها،قارچ ها،ویروس هاوعوامل غیرزنده (نور،درجه حرارت،فراهمی آب،موادغذایی وساختمان خاک)رشدگیاهان عالی راتحت تأثیر خودقرارمی دهندازمیان این عوامل تنش خشکی وکم آبی مهمترین عامل غیرزنده است که محدودکننده رشدوتولیدگیاهان درجهان به شمارمی رود. به منظوربررسی اثرزمانهای مختلف ترموپرایمینگ برروی کیفیت گیاهچه های تولیدشده درهنگام جوانه زنی درگیاه افتابگردان-رقم هیبریدفرخ،آزمایشی درسال ۱۳۹۰ بصورت طرح کاملاٌتصادفی باسه تکراردرآزمایشگاه علوم زراعی دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرقدس اجراگردید.عامل موردبررسی شامل زمانهای مختلف ترموپرایمینگ(شاهد، ۱۰ و ۲۰ دقیقه) ازطریق قراردادن بذوردرون آون بادمای ۷۵ درجه سانتی گرادبود.نتایج نشان دادکه ترموپرایمینگ بردرصدجوانه زنی ونسبت رشدبیشترریشه چه به ساقه چه اثرقابل توجه نداشته اماوزن خشک گیاهچه،طول گیاهچه،طول ریشه چه،بنیه گیاه چه براثر ترموپرایمینگ افزایش یافت.