سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پروین محمودی قادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زرین تاج علیپور – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد دامفان
عبدالکریم کاشی – عضوهیأت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه به طرق مستقیم و غیر مستقیم باعث بهبود رشد وعملکرد گیاه می شوند. این تحقیق سال ۹۰-۸۹ در گلخانه ای واقع در شهرستان ساری اجراشد. برای این منظور آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل و بر اساس طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجراشد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح شوری(۱، ۳٫۵، ۵ و ۹ دسی زیمنس بر متر) از مخلوط نمک های (کلرید سدیم+ کلرید کلسیم+ کلرید منیزیم با نسبت اکی والان مختلف) ، دو سطح باکتری تیوباسیلوس (T0شاهد و T1مایه تلقیح تیوباسیلوس) و دو سطح گوگرد(S0شاهد و S1 دارای گوگرد) بودند. نتایج تجزیه آماری نشان داد اثر سطوح مختلف تنش بر وزن خشک اندام هوایی درسطح احتمال پنج درصد و بروزن خشک ریشه و غلضت ویتامین ث درسطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اثرمتقابل باکتری و گوگرد نیزبروزن خشک اندام هوایی در سطح ۵% معنی دارشدوآن را افزایش داد( ۰۵/۰(P <. همچنین اثر گوگرد بر وزن خشک ریشه و غلضت ویتامین ث درسطح ۵% معنی دار شدو هر دو را افزایش داد( ۰۵/۰(P <.