سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید نزاکت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
رضا غلامی پور – استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
احمدعلی آماده – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر تأثیر افزودنی های تیتانیم و کربن بر خواص خوردگی آلیاژهای نانوکامپوزیتی بر پایه Nd-Fe-B در محلول NaCl مورد بررسی قرار گرفته است. نوارهای انجماد سریع با ترکیب اسمی (۶ و ۳ ,۵/۱ ,۰=x) با استفاده از یکی از روش های متداول انجماد سریع معروف به چرخ مذاب با سرعت ثابت چرخش چرخ مسی برابر ۴۰ تولید شدند. جهت بررسی مقاومت به خوردگی این آلیاژها از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک و اسپکتروسکپی امپدانس شیمیایی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشان داد که مقاومت به خوردگی ابتدا با افزایش میزان Ti و C تا ۵/۱ درصد اتمی افزایش و پس از آن کاهش می یابد و در مجموع با افزودن Ti و C به آلیاژ پایه مقاومت به خوردگی بهبود می یابد. همچنین میکروسکپ الکترونی روبشی به منظور بررسی سطح نمونه ها پس از خوردگی مورد استفاده واقع گردید