سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرتضی شیبانی نوقابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانش
فرید مسلمی پور – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد
یوسف مصطفی لو – استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد
روح الله قربانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

چکیده:

در این آزمایش، به منظور امکان استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره از ۹ رأس گاو اصیل هلشتاین چند شکم زایش با میانگین وزن زنده ۷۶± ۳/۶۷۷ کیلوگرم به سه تیمار غذایی در سه دوره ۳۱ روزه اختصاص داده شدند. این آزمایش در استان گلستان در زمستان سال ۱۳۸۹ در قالب طرح مربع لاتین ۳×۳ با ۱۰روز عادت دهی به جیره آزمایشی و ۲۱ روز نمونه برداری انجام شد. جیره های آزمایشی شامل جایگزینی سطوح صفردرصد (شاهد)، ۵ درصد و ۱۰ درصد تفاله‌ی خشک گوجه فرنگی بجای کنجاله آفتابگردان (بر اساس ماده خشک در جیره) بود. اندازه گیری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و خاکستر خام نمونه های مدفوع و جیره غذایی با روش های استاندارد آزمایشگاهی انجام شد. همچنین مقادیر مجموع مواد مغذی قابل هضم نیز با استفاده از فرمول محاسبه گردید. تجزیه آماری داده ها نشان داد که بین تیمار ها از نظر میانگین قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و درصد مجموع مواد مغذی قابل هضم، اختلاف معنی داری وجود دارد (۰۵/۰>P).