سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی حاجی نژاد – استادیاردانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطیدانشگاه سیستان و بلوچستان
علی احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

شهرهادرروندتحولخودپیوستهازکارکردهایخودتاثیرمستقیم پذیرفتهاند.موقعیتجغرافیاییشهربانه وهمجواری آنباکشورعراق سبب شده تامبادلات تجاری دراشکال رسمی وغیررسمی با این کشوردرحجم- بالاییصورتگرفتهوصرفهاقتصادیومنافع ناشی ازخرید وفروشکالاهای وارده از مبادیمرزی باعثپیدایش- نوعیازتوریسم دراین منطقه(توریسمتجاری)شدهاستکهحوزهعملآنتا دورترین شهرهای داخلکشور نیزتسری یافتهاست.هدف ازتدوین این مقاله کهمبتنی بردادههایحاصل از برداشتهای میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به تعداد ۲۶۳ عدد و تحلیل آماری داده های حاصل ازآن صورت گرفته است، بررسیوتبیین – اثرات اقتصادی مثبتومنفی حاصل از این کارکرد شهری بروجوه مختلف اقصادی این شهراست.نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزارspss و آزمونهای مختلف آمار استنباطی برروی داده های حاصل صورت گرفته حاکی از آن است که فعالیتها و اشتغال حاصل از این فعالیت در غیاب فعالیتهای بخشصنعت وخدمات توانسته فرصتهای شغلی قابل توجهی را در شهرایجاد نماید.در عین حال منافع ناشی از درآمدهای این بخش به افزایش شدید قیمت زمین در بخشهایی از شهر منجر شده است.همینطور نتایج تحقیق حاکیاز ناپایداری این فعالیت و امکان توقف آن به دلیل ماهیت غیررسمی آن می باشد و لازم است که برای ثبات- بخشی به این فعالیت در قالب یک فعالیت رسمی و کارکرد بارز در سطح شهر،تمهیدات لازم از سوی مراجع قانونی و مسئول شهری و منطقه ای صورت پذیرد