سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی حاجی نژاد – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان*
علی احمدی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

گردشگری به عنوان یک کنش انسانی نقش مؤثری را در تغییرات فضایی نواحی به همراه انواع دیگرتغییرات به عهده دارد. در واقع گردشگری همانند سایر کنشهای انسانی توانسته در خلق چهره های مختلف فضایی در مکانها و نواحی مؤثر باشد. در حال حاضر شهرها یکی از پر بیننده ترین نو احی جهان هستند که هرساله پذیرای میلیونها نفر گردشگر می باشند. جهانگردی شهری امروزه به صورت یک مسئله و فعالیت مهم اقتصادی درآمده که جریان کارها ، اقدامهای اجتماعی و تغییرات فضایی چشمگیری را شکل می دهد. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی تأثیرات گردشگری بر تغییرات فضایی مناطق شهری و بخصوص جدایی گزینی های فضایی می باشد.برای انجام و گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از شیوه پیمایش میدانی و مصاحبه با بنگاههای املاک و مسکن شهر بانه و همچنین بررسی های میدانی از نواحی مختلف شهر و رجوع به آمارهای موجود استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق نشان دهنده این واقعیت است که رشد گردشگری و تأثیرات اقتصادی آن ارتباطی معنادار با تغییرات فضایی قیمت زمین در سطح شهر داشته و باعث تبدیل شهر به نواحی مجزا از نظر قیمت زمین شده است.همین امر نیز پیامدهای دیگری مانند جدایی گزینی های اجتماعی میان مردم در سطح شهر داشته است