سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه زنده بودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی،
محمدمهدی قلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی( عضوباشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

تأثیر نور و مواد افزودنی روی مقاومت اکسایشی روغن پالم مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه ارزیابی اسیدیته، اندیس پراکس ید وان د یس ی دی نمونه های روغن در زمان های انتخاب شده بررسی شد. در حالی که تجزیه ترمو گرامتریک )تی جی ای(به منظور شناسائی هر گون ه ت یی رات در خ واص عمده روغن پالم به کار می رود، ت ییرات میکروسکوپی روغن پالم با استفاده از طیف شناسی Fourier نشان داده است که ت أث یر ن ور وگرم ا م ی توان د اکسایش لیپید را افزایش دهد. پس از ۸۶۷ ساعت حرارت دادن روغن پالم مخلوط شده باافزودنی IrgalubeF10 مقادیر اسید کمت ری در مقایس ه ب ا روغن پالم خالص اولیه گزارش شده است. پیش بینی می شود که افزودن IrgalubeF10 در نمونه های روغن، سبب افزایش استحکام اِکسایش حرارتی شود