هنر آرت نوو در زمینه تزئینات و دکوراسیون داخلی و هنرهای کاربردی از هنر مشرق زمین مخصوصا هنر ایرانی-اسلامی بهره بسیار گرفت. شاخص ترین تاثیر پذیری از هنر اسلامی در زمینه دکوراسیون و صنایع دستی بود که به بهترین شکل در آثار اساتید بزرگ این سبک نمایان شد. هنرمندان برجسته ای همچون کامفورت تیفانی۲۲ آمریکایی، امیل گال۲۳ فرانسوی، جوزف برو کارد۲۴ و ویلیام موریس۲۵ بیشترین تاثیر پذیری و شیفتگی را به هنر غنی ایرانی- اسلامی نشان دادند.( مهابادی ، ۱۳۸۴ ، (۴۳

لوئیس  کامفورت  تیفانی

آثار لوئیس کامفورت تیفانی، مصداقی عالی از تأثیرات نقوش تزئینی اسلامی بر هنر آرتنوو به شمار میرود. درک او از زیبایی و ایدههای رایج زمانش دقیقاً با طراحیهای او تلفیق شده است؛ او از جمله مبتکرانی بود که خلاقیت هایش، معیاری جدید از زیبایی برای سایر هنرمندان معاصرش به شمار میرفت. همزمان با شکلگیری اصول زیباییشناسی آرتنوو که ملهم از تصاویر خطی و مسطح ژاپنی و استفاده از نقوش تزئینی و نمادهای گیاهی و جانوری بود، لوئیس کامفورت تیفانی شیوه شخصی خودش را یافت.

اما در واقع استعداد او در کارش از یافته ها و منابعی بسیار غنی در کودکیاش سرچشمه میگرفت که بسیار مؤثرتر از جریانهای معاصرش بود. پدرش چارلز لوئیس تیفانی تاجر ثروتمند اشیا و عتیقه جات ، یک کارگاه بزرگ هنری داشت که استاد نقرهکار معروف ادوارد سی مور۲۶در آن کار میکرد.ارتباط نزدیک با اشیای عتیقه زیبا و آشنایی لوئیس با ادوارد سی مور که یک کلکسیون با ارزش از اشیا و آثار شرقی داشت، باعث شد که پسر جوان شیفته هنر شرق شود؛ به خصوص هنر ایرانی ـ اسلامی که استادش سی مور نیز به دلیل اشکال هندسی ساده و طرحهای پیچیده و باشکوهش آن را میستود و همواره از آن الهام میگرفت.

او به هر جا که میرفت از بناهای اسلامی و نقوش کاشیها و آجرکاریها و مشبک کاریها طرح برمیداشت. او مجموعهای زیبا از فرشهای ایرانی و شرقی نیز جمعآوری کرد که بعدها در طراحیهای داخلی برای خانههای ثروتمندان، به همراه اشیا و وسایل دیگری که در نقوش و طرحهای آنها از هنر اسلامی و عربی وام گرفته بود، به کار می گرفت (تصویر .(۵ به ویژه تأثیر کاشیکاریها و موزائیکها و پنجرههای رنگین مساجد جهان عرب بر او به حدی بود که هیچگاه از طراحیهای داخلیاش دور نشدند.او از همان سالهای اولیه کار ، سبک دکوراسیون شرقی را در تزئینات داخلی به نمایش گذاشت و در کارهای شخصیاش، اشتیاق به هنر اسلامی را نشان داد (تصویر .(۶

تیفانی با بازدید از موزه ویکتوریا و آلبرت لندن که کلکسیونی جامع از اشیای عتیقه رومی و ایرانی داشت، با پنجرههای شیشهای و جامهای ایرانی که دارای خطوط روان و طرحهای چشمنواز بود، مواجه شد و بسیار تحت تأثیر قرارگرفت.او بزرگترین هنرمند و شیشهکار آمریکایی بود که هنر اسلامی را به سایر هنرمندان آرت نووی همعصر خود منتقل کرد. ( فاضلی شکیب ، ۱۳۸۶ ، .(۵۲