سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدعبدالحمید حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد بوم شناسی آبزیان دانشگاه تهران
میلاد اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر وپرورش دانشگاه تهران
سعید مودی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر وپرورش دانشگاه تهران

چکیده:

به مجموعه فعالیتهای تفریحی و سرگرمی که در محیطهای ساحلی توسط گردشگران انجام میشود،توریسم ساحلی گفته میشود. منابع طبیعی که پایه و اساس گردشگری را در ساحل شکل میدهند، شامل بخشهایی مانند آب و آبزیان، پوشش گیاهی، اقلیم و … میباشند. در این بین اکوسیستمهای مرجانی از جمله تفرجگاههای مناطق ساحلی دریاها بوده، که اخیراً مورد توجه اکثر توریستها در سراسر دنیا واقع شده است. مرجانها از زیباترین آثار حیات در زمین به شمار میآیند، آنها از پرتولیدترین اکوسیستمهای طبیعی بوده که تأمینکننده غذا و پناهگاه برای طیف وسیعی از موجودات آبزی از جلبکها تا نکتونها می- باشند. این اکوسیستمها به لحاظ حفظ تنوع زیستی، بهرهبرداری شیلاتی و صید ماهیان منحصربهفرد می- باشند. اما امروزه با وجود اینکه صنعت گردشگری موجب شکوفایی اقتصادی کشورهای میزبان میگردد و مبادلات فرهنگی را قوت میبخشد، متاسفانه از طرف دیگر موجب خللهای زیستمحیطی نیز میگردد. در این میان نیز هر چند صنعت توریسم ساحلی در جهت حفاظت اکوسیستمهای مرجانی دارای عملکردهای مثبتی میباشد، ولی به هر صورت توجه به فواید گردشگری نباید موجب فراموش کردن جنبههای نامطلوب این پدیده گردد. در مطالعات متعددی ثابت شده است که توریسم بیش از اندازه و بدون برنامهریزی کارشناسانه، تأثیرات منفی و مخربی بر روی اکوسیستمهای مرجانی دارد. که از آن جمله میتوان از بین رفتن زیستگاه ماهیان باارزش و سایر آبزیان دریایی، آلودگی این مناطق، شکستهشدن مرجانها در اثر تماس مستقیم توریستها با آنها، آسیبهای ایجاد شده توسط کشتیهای توریستی و تحتتأثیر قرار گرفتن جوامع بنتوزی را نام برد. بنابراین در این مقاله، ضمن تعریف توریسم ساحلی و انواع مختلف آن، به بررسی اثرات مخرب و نامطلوب این پدیده بر روی اکوسیستم مرجانی پرداخته میشود