سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نعیم امیری – کارشناس ارشد باغبانی
شهره کامیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
محمد بیگزاده – کارشناس ارشد و رئیساداره حفاظتمحیط زیستشهرستان زرند

چکیده:

بذرهای کاهو با محلول H2SO4 خراشدهی شدند و سپسبا مدت یکهفته در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد با NaCl ،PEG6000 یا آب دریای طبیعی خراشدهی شدند. تست های جوانه زنی در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد انجام شدند که این به طور طبیعی برای جوانه زنی بذر کاهو بازدارنده است. سرعت جوانه زنی بذرهای خراشداده شده بالاتر از دانه های تیمار نشده بود. چهار بار استفاده متوالی از محلول اسید، پتانسیل خراشدهی آن را کاهشنداد. مناسبترین زمان خیساندن وابسته به اندازه بذر است. هنگامی که دانه ها خشکشدند و به مدت ۵ ماه بعد از خراشدادن و پرایمینگ با NaCl همه در جایی ذخیره شدند. بیشاز ۸۰ % در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد جوانه زدند. همچنین آب دریا به عنوان همه در جایی ذخیره شدند. بیشاز ۸۰ % در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد جوانه زدند. همچنین آب دریا به عنوان PEG6000 یا NaCl باش د. روشپرایمینگکردن که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته استمی تواند در دمای بالا مفید و مؤثر باشد.