سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی میرزایی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی،تهران
سیدضیاء هاشمی – استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی گروه جا
کاوس حیدری – عضو هیئت علمی، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی،تهران ۳
حسین میرزایی – استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای علمی گروه جا

چکیده:

احداث سد از مهمترین پروژههای توسعهای و عمرانی است و بسیاری از کشورها به آن مبادرت ورزیده یا در حال انجام آن هستند. غالبا تولید انرژی برقابی، تنظیم آب رودخانهها و کنترل طغیان و سیلا بهای مخرب، توسعه منطق های، ایجاد اشتغال وتولید صنعتی، اهداف و مزایای ساخت سدها محسوب م یشوند. سدها علاوه بر آثار طبیعی، زیستمحیطی و اقتصادی در عرصه اجتماعی نیز آثار مثبت و منفی فراوانی دارند. پیامدهای اجتماعی سدهای بزرگ شامل از بین بردن برخی منابع و تغییرنظام معیشت، اختلال در امور بهداشتی و سلامت، از بین بردن برخی فرصتهای شغلی و ایجاد فرصتهای دیگر، توسعه ارتباطاتو بالاخره تغییر در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است. در این مقاله، به بررسی آثار مثبت و منفی اجتماعی سدسازی بر مردم منطقه تحت تأثیر سد ( با تاکید بر نتایج مطالعات سه سد بزرگ احداث شده در کشور) پرداخته، راهکارهای عملی تقویت آثارمثبت و مدیریت پیامدهای منفی آن را ارائه میدهیم. انجام مطالعات اجتماعی قبل از آغاز پروژه، جلب مشارکت مردم ونهادها ی مدنی در جریان احداث سد و پایش آثار اجتماعی سد پس از بهر هبرداری محورهای این راهکارها و پیشنهادات است.