سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

لیلا رضاییان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
حسن حاجی پور – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
طیبه کاشفی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
محمد خدادادی – ( دکترای حرفه ای(پزشک عموم

چکیده:

هدف: این پژوهش با هدف تبیین کارآمدی آموزش روانی مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب آوری در بهبودیافتگان اعتیاد انجام شده است روش اجرا: در یک طرح نیمه آزمایشی ۱۵ نفر از مقیمان اجتماع درمان مدار مشهد، با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری در دسترس مورد آموزش روانی قرار داده شدند . آزمودنی های مورد پژوهش توسط مقیاس تاب آوری کونور دیویدسون CD- RIS و آزمایش مورفین و آمفتامین پیش از شروع و درپایان درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.جهت تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته ها: مقایسه میانگین های پیش آزمون و پس آزمون مقیاس تاب آوری نشان داد که تاب آوری افراد پس از آموزش روانی افزایش یافته است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که آموزش روانی مبتنی بر مدل مارلات سطح تاب آوری افراد را افزایش داده و باعث رویارویی بهتر آنان با مسائل روزمره در دوران پاکی شان خواهد شد.