سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کرامه احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
معصومه شفیع زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
مصطفی شافع – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
علی گزانچیان – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی.

چکیده:

بذر اغلب گونههای دارویی به جهت برخی نیازهای اکولوژیکی با شرایط محیطی جوانهزنی ناهماهنگ و ضعیفی دارند. تیمارهای مختلفی جهت حصول جوانهزنی مطلوب در این گیاهان پیشنهاد شده است. به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ برجوانهزنی بذر مریم گلی آزمایشی به صورت طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ با هشت سطح (شاهد، هیدروپرایمینگ، ٠MPa / ٢MPa ،PEG6000 ٨ / ١MPa ،PEG6000 ١ / ٠MPa ، PEG6000 ۶ / ١MPa ،KH2PO4 ٨ / KH2PO4 ٢ و ١MPa / (KH2PO4 ۶ بود و غلظتها بر اساس مگاپاسکال محاسبه شده بود. در این آزمایش صفاتی از قبیل در صد جوانه زنی، سرعت جوانهزنی، بنیه بذر، وزن خشک ریشهچه و ساقهچه، طول ساقهچه و طول ریشهچه مورد ارزیابی قرارگرفتند. تجزیه واریانس دادهها مشخص نمود که به جز طول ریشهچه سایر صفات تحت تأثیر هیدروپرایمینگ افزایش یافتند اما افزایش غلظت پلی اتیلن گلیکول و ایجاد پتانسیل های منفی باعث کاهش صفات مورد بررسی گردید. با توجه به نتایج این آزمایش میتوان تیمار هیدروپرایمینگ را برای بهبود جوانهزنی بذور مریم گلی بکار برد