مقاله تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۲ در دانشور از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تأثیر برنامه آموزشی مدون براساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله دخانیات
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: شرکت های چندملیتی دخانیات به منظور افزایش مصرف دخانیات در دنیا، روی نوجوانان هدف گذاری کرده اند و مصرف دخانیات به وسیله نوجوانان به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در همه نقاط دنیا مطرح است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر اساس الگوی کمپ بر مهارت رد دخانیات در نوجوانان پسر شهرستان زرندیه انجام شده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، ۱۵۰ نوجوان پسر به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند (۷۵ نفر در هر گروه). ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن را متخصصان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید کرده بودند. پس از جمع آوری اطلاعات، برنامه آموزشی بر اساس الگوی کمپ طراحی و برای گروه آزمون انجام و بعد از گذشت شش ماه اطلاعات، دوباره گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ تجزیه وتحلیل شدند.
یافته ها: پیش از آموزش، میانگین نمرات دو گروه از نظر سطح آگاهی، منافع و تهدید درک شده، مهارت رد دخانیات و میزان مصرف دخانیات تفاوت معنی داری نداشتند، پس از آموزش، میانگین نمرات تمام متغیرهای بالا در گروه آزمون به طور معنی دار افزایش و میزان مصرف سیگار نیز به طور معنی دار (از ۱۷ درصد پیش از آموزش به ۸ درصد) پس از آموزش کاهش یافت (p<0.001).
نتیجه گیری: آموزش طراحی شده بر اساس مدل کمپ در ارتقای مهارت رد دخانیات و کاهش مصرف دخانیات در نوجوانان موثر بود.