سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا کاظمی قلعه – فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی
فریبرز شکاری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
واقف عنایتی – مربی دانشگاه مراغه

چکیده:

اشعه uv اثرات زیانباری بر موجودات زنده داشته و موجب افزایش تنش های اکسیداتیو در گیاهان می گردد. این پژوهش در راستای اثر اشعه uv بر خصوصیات مورفولوژیکی بذر تربچه در دانشگاه مراغه به صورت آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور پیش تیمار(بذر تر و خشک) و مدت تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق متقابل آنها موجب معنی دار شدن در سطح پنج درصد بر درصد جوانه زنی بذور گردید و بیشترین میزان جوانه زنی از بذور تر با تیمار ۵ دقیقه UV و کمترین میزان جوانه زنی از بذور تر شاهد بدست آمد و اثر پیش تیمار و مدت تیمار بر وزن خشک ریشه چه و وزن تر ساقه چه معنی دار نگردید. ولی اثر متقابل آنها بر روی طول ریشه چه در سطح یک درصد معنی دار گردید. در صورتی که پیش تیمار بر طول ساقه چه معنی دار نگردید ولی اثر متقابل آنها بر روی طول ساقه چه در سطح یک درصد معنی دار گردید. پیش تیمار بر وزن تر ریشچه معنی دار نگردیدولی مدت تیمار موجب تأثیر معنی دار در سطح پنج درصد بر وزن تر ریشچه گردید.