سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی صادقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ،مربی گروه مهندسی فضای سبز
فروغ مرتضایی نژآد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، استاد یار گروه باغبانی
حسین امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، کارشناس ارشد خاکشناسی
علی غلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، استادیار گروه خاکشناسی

چکیده:

امروزه وجود غبار ودیگر آلاینده های هوا به یکی از معضلات فضای سبزتبدیل گردیده وباعث مسمومیت درختان ودرختچه ها و پلاسیدگی برگ آنها شده ورنگ باختگی پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق مختلف کلان شهرها قابل مشاهده است. زیست ردیابی ذرات معلق در هوا می تواند ما را در تعیین کمیت وکیفیت پوشش گیاهی در نقاط مختلف سطح شهر و در مجموع برای ایجاد یک فضای سبز پایدار شهری رهنمون گردد. روش پژوهش بصورت میدانی بوده و گردآوری داده ها توسط دستگاه مگنتو مترمی باشد.دو ایستگاه پرترافیک در میدان آزادی و پارک ملت مشخص شد ودر این دو نقطه برگ درختان نارون از ارتفاع ۲ متری جمع آوری گردید. تعداد ۱۰ برگ از هر درخت جدا کرده و ۱۰ تکرار انجام شد. برگها را جهت سنجش میدان مغناطیسی در جعبه مخصوص قرار داده و سپس توسط یک دستگاه مگنتومتر میزان میدان مغناطیسی را اندازه گیری نمودیم. علت انتخاب درختان نارون در این تحقیق وفور این درخت در فضای سبز شهر اصفهان می باشد.مقایسه خاصیت مغناطیسی برگ درختان نارون قبل و بعد از شستشو در فضای سبز شهر اصفهان انجام شد و مشاهده گردید بیشترین میدان مغناطیسی برگ درختان نارون مربوط به میدان آزادی می باشد.