سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، د
فرشاد فرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش بیوتکنولوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، د
میرروزبه جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده صنعت ن
محمدمعین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش فرایند، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مه

چکیده:

توسعه جوامع شهری و تمرکز انسانی در یک ناحیه، همچنین توسعه روزافزون صنایع در اطراف جوامع انسانی، مشکلات عدیدهای ازجمله آلودگی هوا در مناطق شهری را به دنبال داشته است. این آلایندهها بر انسان و محیط زیست تاثیرات کوتاهمدت و بلندمدت می-گذارد لذا کنترل و کاهش آلودگی هوا، یکی از مهمترین موضوعات برای جامعه است. روشهای مختلفی برای حذف آلایندههای گازهای ناشی از صنایع مختلف گزارش شده است که در این میان در مقاله پیش رو، روش بیوفیلتراسیون مور د بررسی قرا ر گرفت ه است. بیوفیلتراسیون یک تکنولوژی جدید جهت کنترل آلایندههای هوا با هزینه پایین و بازده بالا میباشد که کاربرد آن به دلیل راهبری ساده و عدم ایجاد مواد زائد دفعی در سالهای اخیر توسعه قابل توجهی پیدا کرده است