سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزاد آزادشهرکی – اعضای هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی
محبوبه شاهرخی – دبیر و پزوهشگر آموزشو پرورشناحیه ۱ کرمان
هوشنگ افضلی – اعضای هیئت علمی بخشتحقیقاتفنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقاتکشاورزی
علی اصغر رجبعلی پور – اعضای هیئت علمی بخشتحقیقاتفنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقاتکشاورزی

چکیده:

رشد روزافزون تولید بیودیزل باعثگردیده، این سوخت بتواند با سوختدیزل رقابتکند. بیودیزل سوختی جایگزین درموتورهای دیزل محسوب می گردد که حاصل ترکیبشیمیایی روغن های گیاهی و چربی های حیوانی با الکل است. پژوهشهای گسترده نشان می دهد که بیودیزل می تواند به صورت خالصیا مخلوط با سوختدیزل در موتور های دیزل اصلاح شده و اصلاح نشده استفاده گردد. با پیشرفتهای قابل ملاحظه در زمینه کیفیتسوخت بیودیزل و افزایشقیمتنفت، توجه روزافزون برای تولید بیودیزل افزایشیافته است. بیودیزل با کاهشآلودگی، مونوکسید کربن و هیدروکربن های سوخته نشده و بالا بردن قابلیتروانکاری و عدد ستان سوختدیزل می تواند کیفیت سوختدیزل را با توجه به استانداردهای بینالمللی بهبود بخشد البته این امر منجر به افزایشآلاینده اکسیدهای نیتروژن در دود خروجی از موتور می گردد لذا در این مقاله سعی گردیده تا تاریخچه ای از پیشرفت بیودیزل، فرایند تولید و تکنولوژی استفاده از این سوختدر موتورهای دیزل بررسی گردد